Uvjeti i odredbe tvrtke Sportisimo s.r.o. 

Tvrtka SPORTISIMO d.o.o., sa sjedištem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5, Češka Republika (dalje samo „Prodavatelj“) ovim putem objavljuje svoje uvjete i odredbe (dalje u tekstu „UO“), koje vrijede za kupovinu od strane Prodavatelja ponuđene robe u njegovoj internetskoj prodavaonici – e-trgovini na internetskim stranicama www.sportisimo.hr (dalje u tekstu samo „Stranicama“).
Ovi UO će se primjereno koristiti za kupnju robe u prodavaonicama Prodavatelja, ako tome odgovara priroda odnosa - posebno za reguliranje odgovornosti za nedostatke - reklamacije.

 

UVJETI I ODREDBE

I. OPĆE ODREDBE
Kupac realizacijom narudžbe prihvaća ove UO Prodavatelja za regulaciju međusobnih prava i obaveza strana u odnosu koje proizlaze od prodaje Robe od strane Prodavatelja. Odnosi kupca i Prodavatelja uređeni su ovim UO, koji je obavezujući za obje strane, osim ako u sklopljenom ugovoru nije izričito drugačije određeno. UO definiraju prava i obveze Prodavatelja i njegovih klijenata (kupaca) te u njihovom trenutnom tekstnom obliku sadržaj kupoprodajnog ugovora (za isporuku robe), odnosno oni su njegov sastavni dio. Prava i obaveze ovih UO koje nisu izričito regulirane su uređene odredbama relevantnih pravnih propisa, posebno prema važećem Zakonu o obveznim odnosima.

 

II. OBVEZA INFORMIRANJA
Prodavatelj ovim putem obavještava kupca a kupac narudžbom potvrđuje da je od strane Prodavatelja bio obaviješten o sljedećem:


(i) identitetu Prodavatelja, koji je tvrtka SPORTISIMO d.o.o., telefonski brojevi i adresa za dostavu e-mailova te ostali podaci za kontakt navedeni su na web stranicama na linkuKontakti


(ii) oznaci robe ili usluga (u daljnjem tekstu "Roba") i opis njihovih glavnih značajki navedena je na web stranici pojedinačno za svaku Robu ili linkom - poveznicom na druge web stranice (proizvođač/distributer itd.),


(iii) cijeni Robe, uključujući sve poreze, naknade i druge slične novčane tražbine: ona je uvijek navedena za pojedinačnu robu i konačna je, a Prodavatelj je nema pravo jednostrano povećati iz bilo kojeg razloga,


(iv) načinu plaćanja uključujući eventualne obaveze plaćanja predujmova, koji je uvijek naveden s mogućnosti odabira kupca kod pojedinačne Robe, izbor od ponuđenih načina plaćanja za Robu ovisi o kupcu i odabrani način plaćanja više nije moguće bez suglasnosti Prodavatelja mijenjati,


(v) o načinu isporuke Robe koji je uvijek naveden s mogućnosti odabira kupca kod pojedinačne Robe, izbor od ponuđenih načina ovisi o kupcu i odabrani način isporuke više nije moguće bez suglasnosti Prodavatelja mijenjati,

vi) vremenu isporuke Robe: ponuda Robe na web stranici pokazuje da li je Roba dostupna (nažalost, može se dogoditi da je neka Roba privremeno nedostupna i stoga se ne može naručiti / kupiti, zbog čega se ispričavamo i pokušat ćemo osigurati njezinu dostupnost); Roba može biti dostupna u trgovinama ili skladištu Prodavatelja; za određenu Robu, web stranica uvijek navodi vremensko ograničenje (vremenski raspon) kada će Roba biti dostupna za preuzimanje u određenoj trgovini ili će biti isporučena putem odabrane dostavljačke službe,


(vii) troškovima isporuke Robe, koji su uvijek navedeni kod pojedinačnih načina isporuke, izborom načina isporuke Robe kupac ujedno bira i suglasan je sa relevantnim troškovima - cijenom koju mora platiti za isporuku Robe,


(viii) podacima o postojanju prava na reklamaciju, također o jamstvu kvalitete, postprodajnom servisu i njihovim uvjetima: Kupac ima pravo na reklamaciju, a Prodavatelj pruža uslugu pod uvjetima navedenima dalje u ovim UO, posebno u članku X. ovih UO,


(vix) o tome, da Prodavatelj pohranjuje u digitalnom i zaštićenom obliku sadržaj narudžbi koje dovode do sklapanja ugovora o kupoprodaji Robe s Kupcem, uključujući osobne i druge podatke koje je Kupac priopćio i koristi trenutne tehničke mjere koje odgovaraju trenutno korištenim uobičajenim tehničkim sustavima i sigurnosti za njihovu zaštitu; Kupac ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti priopćavanje trenutno korištenih tehničkih sredstava, a Prodavatelj će ih na zahtjev obavijestiti Kupca u mjeri u kojoj je to dovoljno da obavijesti Kupca i ne ugrozi poslovne tajne i drugu povjerljivost podataka Prodavatelja,


(x) da je digitalni sadržaj narudžbi i drugih mogućih podataka koje pohranjuje Prodavatelj kompatibilan (i upotrebljiv) s uobičajeno korištenim (i) hardverom, odnosno osobnim računalima na Appleovom računalu – osobnim računalima i Mac platformama – i (ii) softverom – najčešće korištenim uredskim sustavima, odnosno uredskim paketom Microsoft Office – koji se trenutno koristi (posebno format word, excel itd.), Acrobat reader (posebno PDF formatom), Acrobat čitačem (posebno uobičajeni web/internetski formati (html format).   Prodavatelj u skladu s relevantnim zakonskim propisima, priopćava gore navedene formate i nazive na razumljiv način u nastojanju da to bude priopćeno u uobičajeno upotrebljavanoj formi,


(xi) troškovima za sredstva komunikacije na daljinu, kada nema drugih troškova, naknada itd., povezanih s korištenjem/upotrebom Stranice, s izuzetkom potrebnih naknada za internetsku vezu, koje kupac plaća ovisno o usluzi internetske veze koju koristi,


(xii) o pravu na jednostrani raskid ugovora, kada kupac ima pravo odustati od ugovora o kupnji Robe bez navođenja razloga, u roku od 30 dana od dana primitka Robe (njezin posljednji dio), i to tako kako je navedeno u članku IX u ovim UO,


(xiii) da Kupac ima pravo slati prigovor Prodavatelju u bilo kojem obliku komunikacije koji koristi Prodavatelj (vidi – Kontakti) i u svakom slučaju prodavatelj će se provjeriti navode iz prigovora i učiniti sve što je u njegovoj moći da je riješi, Prodavatelj može koristiti i automatizirani komunikacijski sustav za rješavanje pritužbi; kupac se također može obratiti s pritužbom nadzornom tijelu ili državnom nadzoru, a to je (a) Češki trgovački inspektorat  (www.coi.cz) - za zaštitu potrošača, (b) uredi za izdavanje dozvola za trgovinu (www.statnisprava.cz) - nadzor ispunjavanja obveza trgovine i usluga, (c) Ured za zaštitu osobnih podataka (www.uoou.cz) - zaštita osobnih podataka; ako se stranke ne dogovore o sporazumnom rješavanju svojih sporova, bilo koja od njih može podnijeti zahtjev nadležnom sudu, Kupac koji je potrošač može više informacija o svojim pravima i načinima ostvarivanja istih saznati na stranicama tijela koja pružaju pomoć i savjetodavne usluge potrošačima u Republici Hrvatskoj, kao što su: Europski potrošački centar Republika Hrvatska (http://ecc-croatia.hr/), Hrvatska udruga za zaštitu potrošača (http://www.huzp.hr/), POTROŠAČ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske (https://www.potrosac.hr/), RAZVOJNA ORGANIZACIJA ZAŠTITE POTROŠAČA (https://www.rozp.hr/)


(xiv) da će narudžba, odnosno nastali kupoprodajni ugovor, biti pohranjen kod Prodavatelja i da će Prodavatelj omogućiti Kupcu pristup na zahtjev, te da će najkasnije u trenutku isporuke Robe poslati/proslijediti na e-mail adresu Kupca prema narudžbi potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru koji odgovara narudžbi Robe Kupca; takva potvrda kupoprodajnog ugovora odgovara primjerku koji se nalazi [OVDJE – upućivanje na primjerak kupoprodajnog ugovora],


(xv) o tome da narudžba i ostali koraci koji vode do sklapanja ugovora a Stranice su na hrvatskom jeziku,


(xvi) o tome da se ugovor sklapa dovršavanjem neophodnih podataka - narudžbom Robe putem Stranica, tj. popunjavanjem potrebnih podataka u okviru  obrasca narudžbe/e-trgovine i njegovom potvrdom/naručivanjem Robe na Stranicama, i to potvrđivanjem/klikom na gumb [Potvrditi narudžbu]/[Potvrditi narudžbu i platiti],


(xvii) u slučaju da se pogreške koje proizlaze iz unosa podataka otkriju prije nego što kupac potvrdi/pošalje narudžbu, one se mogu ispraviti na isti način na koji su uneseni relevantni podaci,


(xviii) o tome da Prodavatelj na web stranici objavljuje kodekse ponašanja koji su obvezujući za Prodavatelja ili kojih se dobrovoljno pridržava; u slučaju da Stranica ne sadrži kodeks ponašanja, nijedan kodeks ponašanja još nije u tom slučaju obvezujući za Prodavatelja,


(xix) o tome da kupac ima pravo preuzeti u pisanom obliku osim narudžbe Robe/ ugovor za njenu kupovinu skie sa web Stranica i tekst ovih UO.

 

(xx) U slučaju da iz bilo kojih razloga (pogreška itd.) odredbe ovih UO-a odstupaju od zakonskih odredbi Zakona za zaštitu kupaca - potrošača, onda se one ne uzimaju u obzir.   To vrijedi i u slučaju da se kupac odrekne posebnog prava koje ima po zakonu.

(xxi) da Prodavatelj provjerava da recenzije potječu od strane kupca, da recenzije proizvoda objavljuju samo kupci koji su stvarno kupili Robu (narudžba je već dostavljena); objavljene su samo recenzije kupaca iz pohranjenih e-maila, kojega je naveo u isporučenoj narudžbi Robe ili od kupca koji ima napravljen korisnički račun na stranici www.sportisimo.hr, ali samo recenzije za kupljene proizvode; gore navedeno provjerava se automatiziranim sustavom,

 

(xxii) Prodavatelj može navesti preporuke/preporučenu Robu na stranicama, na temelju ponovnog izračuna algoritma koji uzima u obzir sezonu prodaje, datum početka prodaje Robe, trenutnu dostupnost Robe, broj naručenih komada robe, ocjenu Robe, broj pregleda Robe na web stranicama, dodjelu Robe potkategorijama proizvoda u katalogu Prodavatelja, cjenovnu maržu i marketinšku kampanju partnera; relativna ocjena svake kategorije je ista, ali s mogućim odstupanjem od +/- 20% za svaku kategoriju; Prodavatelj ima pravo izmjenjivati gore navedene kategorije bez da to ovdje objavi; na upit Kupca, Prodavatelj će podijeliti informacije o određenim kategorijama koje se koriste i njihovu ocjenu. 

 

(xxiii) o tome da Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

III. PREDMET UGOVORA I NJEGOVO SKLAPANJE
3.1 Putem e-trgovine na Stranici Kupac ima mogućnost kupiti Robu koju nudi Prodavatelj, odnosno sklopiti kupoprodajni ugovor s Prodavateljem za kupnju Robe (u daljnjem tekstu i kao "Ugovor").


3.2  Kupnju Robe putem Stranice Prodavatelj nudi u sklopu svoje maloprodajne djelatnosti i nije namijenjena prodaji Robe u svrhu njihove preprodaje u okviru poslovne djelatnosti Kupca. U slučaju da Kupac želi kupiti robu u svrhu obavljanja svoje poslovne – gospodarske djelatnosti, dužan je to označiti u okviru izvršenja naloga i ispuniti obveze koje je Prodavatelj odredio prije sklapanja Ugovora, a koje se ne moraju odvijati putem Stranice, po izboru Prodavatelja.


3.3 Ugovor između Kupca i Prodavatelja sklapa se unošenjem potrebnih podataka o specifikaciji Robe (određivanje Robe, veličini, dizajnu boja i sl.), određivanju načina plaćanja Robe, određivanju načina isporuke Robe, specifikaciji Kupca i eventualno drugim potrebnim podacima prema važećem obrascu za izvršenje narudžbe/sklapanja Ugovora. Kupac je dužan i istovremeno ima pravo provjeriti ispunjene podatke i ispraviti/izmijeniti te podatke na isti način kao što su ti podaci uneseni prije konačne otpreme/potvrde narudžbe Robe. Nakon potvrde/slanja narudžbe, koja nastaje u trenutku kada kupac potvrdi/klikne gumb [Potvrditi narudžbu]/[Potvrditi narudžbu i platiti], podaci se više ne mogu mijenjati, a narudžba je obvezujuća i Ugovor je sklopljen, s iznimkom sljedeće točke.


3.4  Ovisno o prirodi transakcije, a u slučaju transakcije koja nije uobičajena (količina Robe, cijena, troškovi dostave, udaljenosti i sl.), Prodavatelj ima pravo zatražiti od Kupca odobrenje/potvrdu narudžbe na drugi odgovarajući način (osim potvrde na Stranici), npr. telefonom ili u pisanom obliku. Ako kupac odbije odobriti narudžbu na traženi način, smatra se da narudžba nije izvršena a kupoprodajni ugovor nije sklopljen.

 

3.5 U slučaju da Kupac ne plati kupoprodajnu cijenu prema narudžbi/sklopljenom Ugovoru, Roba neće biti isporučena od strane Prodavatelja i Ugovor/Narudžba će biti otkazana.


3.6 U opravdanim slučajevima Prodavatelj omogućuje sklapanje Ugovora i drugim sredstvima komunikacije na daljinu osim putem Stranice, posebno putem e-maila komunikacije s Prodavateljem ili telefonom i sl. U tom slučaju dolazi do sklapanja Ugovora samo u trenutku kada:


(i) Kupac će od Prodavatelja, putem komunikacije na daljinu (posebno e-mail korespondencije), dobiti sažetak svih bitnih elemenata Ugovora, odnosno specifikaciju Robe, cijenu, način isporuke Robe, trošak isporuke Robe, način plaćanja itd., a istovremeno i 


(ii) Kupac neće odbiti u roku od 12 sati od primitka gore navedenog sažetka Ugovora putem e-maila, i to kontakt obrasca u kojem se navodi broj narudžbe ili drugi podatak koji je Prodavatelj odredio za identifikaciju narudžbe.


3.7  Prodavatelj nije odgovoran za činjenicu da Kupac nije primio relevantnu elektroničku komunikaciju, pa čak ni naručenu Robu, ako je isporučena na adrese koje je kupac dostavio, ali relevantne adrese imaju pravo (samo/također) treća osoba koja je preuzela isporučenu Robu, eventualno odbila itd. Prodavatelj nije u mogućnosti niti ima pravo utvrditi i provjeriti ispravnost podataka koje je Kupac unio prilikom naručivanja Robe. Kupac odgovara za ispravnost i pravilnost ispunjenih podataka i snosi sve rizike povezane s podacima koje je unio prilikom naručivanja Robe.


3.8  Prodavatelj ima pravo koristiti tehnička/digitalna sredstva koja štite od automatskog (ne od strane čovjeka) popunjavanja obrazaca za narudžbu.


3.9  Sklapanje Ugovora između Prodavatelja i Kupca događa se na temelju pravilnog ispunjavanja obrasca za narudžbu sa svim obveznim podacima (popunjavanje neobaveznih podataka je po volji Kupca) te potvrđivanjem/klikom na gumb [Potvrditi narudžbu]/[Potvrditi narudžbu i platiti]. Prodavatelj će kupcu putem komunikacije na daljinu potvrditi prihvaćanje narudžbe (posebno putem e-mail poruke na adresu koju je odredio Kupac).


3.10  Predmet kupnje/prodaje prema Ugovoru su samo stavke Robe izričito navedene u narudžbi/Ugovoru, osim ako kupac i Prodavatelj se nisu drugačije dogovorili.


3.11 Kupac prima na znanje da se, s obzirom na provedbu kupnji putem Stranice (ali i u prodavaonicama) i ažuriranjem relevantnih podataka na Stranicama, može dogoditi da je Roba koju je kupac naručio već rasprodana (iako je još uvijek na Stranicama navedena kao dostupna).  U tom slučaju Prodavatelj će obavijestiti Kupca o toj činjenici odmah nakon što ju je utvrdio. Ukoliko se stranke ne dogovore drugačije u roku od 2 dana (produljenje datuma narudžbe ili druge promjene narudžbe), Ugovor istječe i nijedna strana nema pravo tražiti bilo kakvu naknadu od druge strane i slično.

 

3.12 Sklopljenim Ugovorom Prodavatelj se obvezuje isporučiti Kupcu: robu bez nedostataka u skladu sa specifikacijama ili s uobičajenim karakteristikama za određenu vrstu Robe:

- roba bez greške u skladu sa specifikacijama objavljenim na web stranici u opisu Robe, po narudžbi Robe, a u pogledu opisa, vrste, količine i kvalitete, kao i odgovara količini i svojstvima koji su uobičajeni za stvar iste vrste i Kupac ih razumno može očekivati,

- roba koja je u skladu s posebnom namjenom za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

- roba koja je isporučena sa svom dodatnom opremom, ambalažom, uključujući hrvatske upute za uporabu i popis radnji za popravak, ako je to uobičajeno ili ugovoreno za određenu vrstu robe,

- roba koja je prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, a skladu sa svim standardima, normama i propisima koji vrijede u Češkoj Republici i Republici Hrvatskoj,

- Porezni dokument (račun) fizički se stavlja u tiskanom obliku u isporučeni paket s robom i/ili se šalje u elektroničkom obliku na e-mail sa kojeg je narudžba izvršena.


3.13 Na zahtjev kupca, Prodavatelj mu je dužan izdati potvrdu o kupnji Robe u kojem se navodi datum prodaje, opis Robe, cijena Robe, mjesto isporuke, datum isporuke, zajedno s identifikacijskim podacima Prodavatelja. Prodavatelj je također dužan ispuniti ovu obvezu slanjem preslike narudžbe Robe. Prodavatelj će istovremeno Kupcu dostaviti, najkasnije u trenutku isporuke Robe, na e-mail adresu prema Narudžbi Kupca potvrdu sklopljenog kupoprodajnog ugovora koja odgovara Narudžbi Robe Kupca; takva potvrda kupoprodajnog ugovora odgovara primjerku koji se nalazi [OVDJE – poveznica za primjerak potvrde kupoprodajnog ugovora].


3.14  Kupac ima mogućnost odustati od već sklopljenog Ugovora (otkazati ili promijeniti narudžbu) na način da u roku od 2 sata nakon sklapanja Ugovora (potvrda o izvršenoj narudžbi) ili do isporuke narudžbe na liniju gdje se roba pakira, o tome obavijesti Prodavatelja ispunjavanjem kontakt obrasca na stranici Kontakti, a isto ne utječe na njegova prava kako su ona predviđena točkom IX. ovih Uvjeta.

 

IV. MJESTO IZVRŠENJA/ISPORUKE
4.1 Mjesto izvršenja - isporuke Robe je mjesto koje odredio kupac u narudžbi/Ugovoru.


4.2 Roba se isporučuje iz skladišta ili odabranih prodavaonica Prodavatelja. Adresa skladišta je: Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, Češka Republika.


4.3  Kontaktno mjesto u okviru e-trgovine je klijentski centar Prodavatelja na adresi Sportisimo d.o.o., Ul. Augusta Šenoe 2B, 43500 Daruvar, Hrvatska (Sve kontakte možete naći ovdje).


4.4  Vlasništvo nad Robom prelazi na Kupca po isporuci Robe na adresu koju je odredio Kupac (bez obzira na to tko je preuzeo Robu).


4.5  U slučaju da Kupac naruči Robu za treću stranu (ugovor u korist treće strane), treća strana stječe pravo na Robu preuzimanjem (i postaje njezin kupac sa svim pravima i obvezama). U slučaju da treća osoba odbije Robu, Kupac stječe prava na Robu i Ugovor se nastavlja primjenjivati između Kupca i Prodavatelja. Ako Kupac proda robu trećoj strani, treća strana ne stječe nikakva prava prema Prodavatelju.


4.6 Kupcu se savjetuje da po primitku pravilno i temeljito pregleda i provjeri Robu. U slučaju da utvrdi nedostatak na Robi ili pronađe nešto što je u suprotnosti s narudžbom, molimo Kupca da odmah obavijesti Prodavatelja na dolje navedeni način za primjenu nedostataka kod Robe (reklamacija).

 

V. CIJENA
5.1 Kupoprodajne cijene Robe prikazane na Stranici vrijede u trenutku naručivanja Robe / sklapanja Ugovora, koji se vrši potvrdom/klikom na gumb [Potvrditi narudžbu]/[Potvrditi narudžbu i platiti]. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena prije sklapanja Ugovora, odnosno tijekom traženja Robe na stranici, čak i ako je Roba smještena u košaricu i sl., konačna cijena Robe uvijek je jasno prikazana prije potvrde/klika na gumb [Potvrditi narudžbu]/[Potvrditi narudžbu i platiti].


5.2 Smatra se da je cijena Robe plaćena s obzirom na izbor načina plaćanja samo kada je cjelokupni iznos kupoprodajne cijene Robe pripisan na račun Prodavatelja, ili plaćanjem u gotovini na blagajni Prodavatelja ili od strane transportne tvrtke u slučaju plaćanja pouzećem.


5.3 Kupoprodajna cijena navedena na Stranicama kao dio narudžbe i sklopljenog Ugovora konačna je cijena za kupnju Robe (cijena za (i) isporuku i (ii) način plaćanja naveden je zasebno), uključujući sve poreze, naknade itd., osim ako nije izričito drugačije navedeno na Stranicama i unutar narudžbe /Ugovora (cijena za određeno pakiranje itd.).


5.4 Prodavatelj nije dužan, ali ima pravo, kupcu dostaviti račun ili drugi dokument koji se odnosi na cijenu (i njezino plaćanje).  Dokaz o visini cijene i obvezi plaćanja ugovorene između Prodavatelja i Kupca je narudžba/Ugovor.


5.5 Kao datum isporuke Robe odnosno obavljanja usluge se smatra dan dostave Robe, ukoliko nije važećim pravnim propisima ustanovljeno drukčije.


5.6 Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu na način koji je on odabrao, uključujući cijenu načina isporuke Robe koju je odabrao i cijenu za odabrani način plaćanja.

 

VI. ROKOVI ISPORUKE
6.1 Prodavatelj isporučuje, odnosno šalje Robu u roku određenom na Stranicama za naručenu Robu.


6.2 Roba se isporučuje načinom isporuke koju je odabrao Kupac, pri čemu se Roba predaje odabranoj dostavljačkoj službi (način isporuke) i isporučuje se u roku određenom na Web stranicama. Konačno vrijeme isporuke Robe ovisi o odabranom načinu isporuke Robe od strane Kupca. Rok za isporuku Robe može se odrediti određenim intervalima. Konkretno vrijeme isporuke kupcu će odrediti odabrana dostavljačka služba.


6.3 Ako rok dostave Robe nije naveden, onda je isti 30 dana od sklapanja Ugovora i plaćanja ugovorene cijene Robe, uključujući cijenu dostave i načina plaćanja. U slučaju roka određenog po danima, radi se o radnim danima, osim ako nije drugačije uređeno.


6.4 Rok za isporuku Robe počinje teći od dana sklapanja Ugovora, a u slučaju izvršenog plaćanja troškova dostave Robe koje nije kod preuzimanja Robe, od trenutka plaćanja troškova za isporuku Robe.


6.5 Rok za isporuku Robe može se ovisno o okolnostima produljiti ukoliko je kašnjenje uzrokovano višom silom ili okolnostima koje Prodavatelj nije uzrokovao, ali maksimalni rok isporuke iznosi 30 dana.

 

6.6 Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti Robu u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca bez nepotrebnog odgađanja. Ako se strane ne dogovore drugačije u roku od pet (5) dana (produljiti datum isporuke Robe ili na drugi način promijeniti narudžbu), kupac  može odustati od ugovora i nijedna strana nema pravo zahtijevati bilo kakvu naknadu od druge strane, osim ako bi što drugo proizlazilo iz važećih propisa.

 

VII. TROŠKOVI ZA ISPORUKU ROBE
7.1 Osim kupoprodajne cijene, Kupac je dužan prodavatelju platiti na isti način kao i kupoprodajnu cijenu za Robu i troškove/cijenu isporuke Robe, po cijeni navedenoj u načinu isporuke Robe koju je odabrao.


7.2 Cijena dostave – prijevoza Robe varira ovisno o odabranom načinu isporuke Robe od strane kupca i uključuje sve poreze (posebno PDV), naknade itd.


7.3 Aktualna cijena isporuke Robe uključuje PDV i uvijek je navedena za pojedine načine isporuke. S obzirom na moguće promjene cijena isporuke Robe (dostavljačke službe), cijene ovdje nisu navedene i ažurirane, već su uvijek navedene uz Robu na web stranici.


7.4 Prodavatelj može - prema informacijama o isporuci Robe - isporučiti određenu Robu do određenog iznosa kupoprodajne cijene besplatno ili po sniženoj cijeni, a što će uvijek biti naznačeno na Web stranici.

 

VIII. NAČIN PLAĆANJA
8.1 Kupac je dužan platiti cijenu robe, odnosno kupoprodajnu cijenu, cijenu isporuke Robe i cijenu načina plaćanja koji je odabrao, odnosno sljedeće ugovorene troškove ili naknade na jedan od načina koji omogućuje Prodavatelj koji se nudi za određenu Robu, tj. osobito:
(i)         tzv. pouzećem – tj. gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke,
(ii)        online plaćanjem putem platnog sustava koji koristi Prodavatelj (GP WebPay).


8.2 Odabrani način plaćanja kupca može biti povezan s cijenom koju kupac treba platiti za takav odabrani način plaćanja kupoprodajne cijene zajedno s kupoprodajnom cijenom Robe. S obzirom na moguće promjene cijena načina plaćanja, ove cijene nisu navedene i ažurirane, već uvijek kod Robe na web Stranicama. Cijena odabranog načina plaćanja kupca uvijek uključuje sve poreze (posebno PDV), naknade itd.

 

IX. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA BEZ NAVEDENOG RAZLOGA, ZAMJENA ROBE
9.1 Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji Robe zaključenim putem Stranice (sredstva komunikacije na daljinu) bez navođenja razloga pod sljedećim uvjetima. Prodavatelj kupcima pruža uslugu "DOSTUPNOST U PRODAVAONICI" na svojoj web Stranici gdje kupac ima priliku saznati dostupnost robe u pojedinim prodavaonicama Prodavatelja i naručiti robu u prodavaonici za moguću buduću kupnju.


9.2  Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor realiziranog posredstvom Stranice čak i bez navođenja razloga, u roku od 30 dana od dana primitka Robe (isporuka zadnjeg komada Robe).

 

9.3 Pisanu obavijest o jednostranom raskidu Kupac dostavlja Prodavatelju zajedno s robom namijenjenom za povrat:

 

9.3.1 poštom na adresu Sportisimo d.o.o., Ul. Augusta Šenoe 2B, 43500 Daruvar, Hrvatska ili elektroničkim putem na eshop@sportisimo.hr (a potom je potrebno da robu dostavi Prodavatelju na navedenu adresu).

9.3.2 ili putem obrasca na Stranicama, (jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora); kupac umeće obrazac zajedno sa fakturom u pošiljku.

9.3.3 ili na neki drugi odgovarajući način kojim nedvosmisleno izjavljuje da raskida ugovor- npr. popunjavanjem kontaktnog obrasca na Stranicama.

9.3.4 Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

9.3.5 Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

9.3.6 Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

 

9.4 Razdoblje povlačenja poštuje se u slučaju slanja obavijesti o odustajanju od ugovora prije isteka relevantnog razdoblja od 30 dana.

 

9.5 Kupac nema pravo odustati od Ugovora o isporuci robe u zapečaćenoj ambalaži koja nije pogodna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nakon što ju Kupac otpečati – npr. slušalice za uši itd.


9.6  Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, poslat će ili predati Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, ali najkasnije u roku od 14 dana od slanja obavijesti o jednostranog raskida Ugovora, Robu koju je od njega zaprimila. U slučaju sumnje da li je Roba kupljena od Prodavatelja, Kupac je dužan na zahtjev Prodavatelja dokazati da je Roba kupljena od Prodavatelja temeljem Ugovora od kojeg se odstupilo. Kupac će vratiti Robu Prodavatelju na adresu Sportisimo d.o.o., Ul. Augusta Šenoe 2B, 43500 Daruvar, Hrvatska. Roba će opet biti poslana kao obična pošiljka. Plaćanja pouzećem neće biti prihvaćena! Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.


9.7 Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.  Prodavatelj će vratiti primljena sredstva kupcu na drugi način samo ako je kupac pristao na to i ako time neće nastati dodatni troškovi. Kupac može odabrati način povrata novca, i to: (i) poštanskom narudžbom uplaćenom u gotovini, ili (ii) prijenosom na račun čiji broj će navesti u obavijesti o povlačenju. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.


9.8 Ako je Kupac odabrao drukčiji način isporuke Robe koji nije najjeftiniji način isporuke koji  Prodavatelj nudi, Prodavatelj će kupcu vratiti troškove isporuke Robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke Robe. U slučaju da Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora samo u odnosu na jedan dio Robe (Kupac je kupio raznu Robu prema jednom Ugovoru/narudžbi i povuče/vrati samo dio Robe), a cijena prijevoza sve Robe određena je/dogovorena unutar jednog Ugovora/narudžbe s jednim iznosom za svu Robu, tada Prodavatelj ne vraća Kupcu cijenu plaćenu za prijevoz Robe (takva cijena prijevoza vraća se samo u slučaju,  da se Kupac povlači iz cijelog Ugovora, odnosno sve Robe kupljene na temelju jednog Ugovora/Naloga).


9.9 Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Ako kupac jednostrano raskine kupoprodajni ugovor, onda kupac snosi troškove povezane s povratom robe Prodavatelju, čak i ako se roba ne može vratiti zbog svoje prirode uobičajenim putem poštom; u slučaju da se Roba ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem, a Kupac nije u mogućnosti organizirati prijevoz Robe, Prodavatelj osigurava (iz mjesta koje je odredio Kupac), prijevoz robe, dok je Kupac dužan platiti cijenu prijevoza do središnjeg skladišta Prodavatelja u iznosu koji odgovara izravnom trošku koji nastaje organizacijom takvog prijevoza.


9.10 Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju da je Roba nakon jednostranog raskida Kupoprodajnog ugovora vraćena već korištena, oštećena, prljava ili bez dokumenata isporučenih s Robom ili bez originalne ambalaže itd., tada je Kupac odgovoran Prodavatelju za smanjenje vrijednosti Robe koja je nastala kao rezultat rukovanja tom Robom na drugačiji način nego što je dozvoljeno rukovati njome s obzirom na njena svojstva, i to kako bi se upoznao s prirodom i svojstvima te Robe,  uključujući njihovu funkcionalnost. Prodavatelj će podnijeti zahtjev za naknadu štete od strane Kupca tako što će Kupcu poslati sredstva primljena za kupnju Robe umanjenu za Naknadu, ili ako se smanjenje vrijednosti otkrije nakon povrata kupoprodajne cijene, Kupac je dužan platiti Prodavatelju naknadu u roku od deset (10) dana nakon poziva za plaćanje.


9.11 U slučaju odustajanja od ugovora, čiji je predmet pružanje usluge, a korištenje usluge započelo je na zahtjev kupca prije isteka roka povlačenja, kupac je dužan platiti cijenu pruženih usluga do trenutka jednostranog raskida.


9.12 Prodavatelj omogućava Kupcu zamjenu robe za drugu robu Prodavatelja u slučaju jednostranog raskida. Kada se roba prvi put zamjeni, Prodavatelj kupcu ne naplaćuje nikakve naknade za pakiranje i poštarinu. Zamjena robe može se obavljati u bilo kojem prostoru Prodavatelja, uvijek po ukupnoj cijeni za proizvod koja je jednaka ili viša od kupoprodajne cijene izvornog proizvoda. U slučaju da je cijena novog proizvoda viša, razliku u cijeni kupac će platiti izravno na mjestu zamjene. Vraćena roba bit će u originalnom pakiranju, nekorištena, neoštećena, uključujući sve dodatke, tako da bude moguća njihova dalja preprodaja. Kupcu će biti predočen račun o kupnji za vraćenu robu.

 

X. PISANI PRIGOVOR, ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE, JAMSTVA, POTRAŽIVANJA ZA NEDOSTATAKE (REKLAMACIJE), SERVIS


10.1 Prodavatelj omogućuje Kupcu podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte na adresu Sportisimo d.o.o., Ul. Augusta Šenoe 2B, 43500 Daruvar, Hrvatska ili elektroničkim putem na e-mail adresu: eshop@sportisimo.hr

Prodavatelj će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora.

 

Prodavatelj će u pisanom obliku putem pošte illi elektroničke pošte odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

 

10.2 Prodavatelj je odgovoran Kupcu da Roba po primitku nema nedostataka. Prvenstveno Prodavatelj je odgovoran Kupcu da u trenutku kada je Kupac preuzeo Robu, da Roba:


(i) odgovara ugovorenom opisu, vrsti, količini, kvaliteti, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim ugovorenim ili određenim svojstvima od strane Prodavatelja,

(ii) je prikladna za svrhu za koju Kupac to zahtijeva i s kojom je Prodavatelj pristao, 

(iii) isporučuje se s ugovorenom dodatnom opremomi uputama za uporabu, uključujući upute za montažu ili instaliranje,

(iv) prikladna je za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

(v) količina, kvaliteta i druge karakteristike, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, odgovaraju uobičajenim svojstvima stvari iste vrste koje Kupac može razumno očekivati,  uzimajući u obzir javne izjave od strane  Prodavatelja,

(vi) isporučuje se s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za montažu i druge upute za uporabu, koje kupac može razumno očekivati,

(vii) odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj dao Kupcu prije sklapanja Ugovora.

 

10.3 Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koji se pojave u roku od 2 godine od prijelaza rizika na Kupca, osim kod trgovačkih ugovora u kojem slučaju je rok 6 mjeseci. Kupac  je dužan obavijestiti prodavatelja o materijalnom nedostatku na Robi u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od primitka Robe. Ako se nedostatak dogodi u roku od jedne godine od primitka Robe, smatra se da je Roba bila neispravna u trenutku primitka, osim ako se priroda Robe, nedostaci ili neispravnost ne isključuju.

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.


10.4 Prodavatelj je također odgovoran Kupcu za nedostatak uzrokovan nepravilnom instalacijom ili montažom Robe koja je bila od strane Prodavatelja ili pod odgovornošću Prodavatelja; isto vrijedi i ako je instalaciju ili montažu proveo kupac, a do kvara je došlo zbog nedostatka u uputama od strane Prodavatelja.


10.5 Pravo ne pripada kupcu ako je nedostatak Robe uzrokovao sam kupac. Nedostatak na Robi nije njezino trošenje uzrokovano njezinom uobičajenom uporabom ili u slučaju korištenja predmeta, trošenje koje odgovara stupnju njezine prethodne uporabe. U slučaju robe koja se prodaje po nižoj cijeni, nije moguće žaliti se na nedostatak zbog kojeg je dogovorena niža cijena.

 

10.6 [Komercijalno jamstvo] Ako je izravno navedeno za određenu Robu, bilo na web stranici ili izravno na/za Robu, prodavatelj daje Kupcu izjavu o komercijalnom jamstvu za razdoblje navedeno u jamstvu, koje počinje teći od trenutka primitka Robe od strane Kupca.

 

10.6.1 Izdavanjem komercijalnog jamstva Prodavatelj jamči da će Roba zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve. Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

 

10.6.2 Kupac nema pravo na jamstvo ako je kvar na Robi uzrokovan vanjskim događajem ili je kvar uzrokovao Kupac.


10.7 Rok od legitimnog ostvarivanja prava od odgovornosti za nedostatke do trenutka kada je kupac bio dužan preuzeti Robu nakon završetka žalbenog postupka nije uključen u jamstveni rok. Ako se Roba zamijeni, jamstveni rok ponovno počinje teći od primitka novog artikla. Isto vrijedi i za odgovarajući dio, ako je zamijenjen. Jamstveni rok ne smije se miješati s vijekom trajanja Robe, odnosno razdobljem u kojem, uz pravilnu uporabu i njegu, roba može trajati zbog svojih svojstava, svrhe i razlike u intenzitetu njene uporabe.


10.8 Prodavatelj će Kupcu na zahtjev pisanim putem potvrditi u kojoj mjeri i koliko dugo se nastavljaju njegove obveze u slučaju neispravnog ispunjavanja. U potvrdi se navede i ime, registrirano sjedište i identifikacijski podaci te, prema potrebi, drugi podaci potrebni za utvrđivanje njegova identiteta. Prodavatelj će ako je potrebno, na razumljiv način objasniti sadržaj, opseg, uvjete i trajanje svoje odgovornosti te način na koji se prava koja iz njega proizlaze mogu ostvariti. U potvrdi Prodavatelj navodi i da to ne utječe na druga prava Kupca vezana uz kupnju. Osim ako priroda Robe to ne sprječava, potvrda iz ovog stavka može se zamijeniti dokazom o kupnji Robe koja sadrži navedene podatke.

 

10.9 Ako Roba ima nedostatak (tj. posebno ako ne odgovara gore navedenom stavku 10.1. ovih UO), Kupac može zatražiti uklanjanje nedostatka ili predaju druge stvari bez nedostatka.  Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca Popravak ili zamjena neispravnih artikala vrši se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku i bez značajnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu artikla i svrhu za koju je predmet. kupac je trebao predmet. Prilikom popravka ili zamjene, Kupac je dužan stvar staviti na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je dužan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.


10.10 Kupac može, po vlastitom izboru, zatražiti sniženje cijene ili raskinuti Ugovor ukoliko:

 

(i) Prodavatelj je odbio ukloniti nedostatak ili ga nije uklonio u skladu s legitimnim zahtjevom Kupca prema prethodnoj odredbi 10.9 ovih UO, ili

(ii) nedostatak se manifestira više puta, odnosno postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni, ili

(iii) nedostatak je materijalna povreda Ugovora, ili

(iv) je iz izjave Prodavatelja ili iz okolnosti jasno je da se nedostatak neće otkloniti u  razumnom roku ili bez značajnijih neugodnosti za Kupca.


10.11 Sniženje cijene određuje se kao razlika između vrijednosti Robe bez nedostataka i neispravne Robe koju je Kupac primio.

 

10.12 Kupac ne može raskinuti Ugovor ako je nedostatak u Robi beznačajan; smatra se da nedostatak nije beznačajan – to znači da činjenicu da je nedostatak beznačajan mora dokazati Prodavatelj.

 

10.13 Ukoliko Kupac raskine Ugovor, Prodavatelj će kupcu bez nepotrebnog odgađanja vratiti kupoprodajnu cijenu nakon primitka Robe ili nakon što Kupac dokaže da je Roba poslana.


10.14 Prava koja proizlaze iz nedostatka (reklamacije) primjenjuju se na Prodavatelja od kojeg je Roba kupljena. Međutim, ako je u potvrdi koju je izdao Prodavatelj navedena druga osoba određena za popravak, koja se nalazi kod Prodavatelja ili na mjestu bliže Kupcu, Kupac će iskoristiti pravo na popravak s osobom određenom za izvršenje popravka. Osoba koja je tako određena za ispravak izvršit će isti u roku od 30 dana, osim ako se strane ne dogovore drukčije.


10.15 Kupcu se preporučuje obavijestiti Prodavatelja da Roba ima nedostatke – tražiti Robu, bez nepotrebnog odgađanja nakon otkrivanja nedostataka (Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak/povećanje opsega nedostatka u slučaju da Kupac nastavi koristiti Robu nakon otkrivanja nedostatka – kada je nedostatak postao očit). Prilikom obavještavanja o nedostatku – reklamaciji Robe, Kupcu se predlaže obavijestiti Prodavatelja kako se nedostatak očituje i uputiti određeni zahtjev o načinu kako želi da se riješi u povodu reklamacije – ostvarivanje prava zbog nedostatka kod Robe. Izbor ostvarenog prava ne može mijenjati, osim ako s Prodavateljem nije drugačije dogovoreno.


10.16 Mjesto za podnošenje reklamacije (prigovora na nedostatak) je:
(i)  adresa centra za korisnike Prodavatelja: Sportisimo d.o.o., Ul. Augusta Šenoe 2B, 43500 Daruvar, Hrvatska ili elektroničkim putem na e-mail adresu: eshop@sportisimo.hr


10.17 Kupac je dužan uz prigovor/reklamaciju dostaviti dokaz o kupnji Robe pri Prodavatelju (račun ili drugu ispravu) ili uputiti na dovoljno podataka s pomoću kojih bi Prodavatelj mogao utvrditi da li se radi o kupnji Robe pri Prodavatelju. Bez dokazivanja ovih činjenica, Prodavatelj nije dužan prihvatiti reklamaciju.


10.18  Radi procjene nedostataka i rješavanja istih, Kupac je dužan predati Robu tako, kako bi se reklamacija mogla procijeniti i riješiti. Kupac može zatražiti preuzimanje Robe s nedostatkom od strane Prodavatelja na adresi navedenoj u prigovoru/reklamaciji ili drugoj adresi koju odredi u prigovoru/reklamaciji. Ukoliko je Kupac istodobno s podnošenjem reklamacije/prigovora na adresu navedenu u stavku 10.16 dostavio i sam proizvod s nedostatkom, može tražiti da trošak dostave snosi Prodavatelj.


10.19 Prodavatelj ili zaposlenik kojeg je on ovlastio odlučit će o reklamaciji odmah nakon što Roba bude pravilno predložena na razmatranje, u složenim slučajevima u roku do tri radna dana. Ovo razdoblje ne uključuje vrijeme primjereno vrsti Robe potrebnoj za stručnu procjenu nedostatka. Reklamacija, uključujući i uklanjanje nedostatka, mora se realizirati bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije 30 dana od dana podnošenja reklamacije, osim ako se Prodavatelj i kupac ne dogovore o dužem razdoblju.


10.20 Dobavljač je dužan obavijestiti Potrošača o rješavanju reklamacije e-mailom ili SMS-om (odnosi se na reklamacije u prostorijama Dobavljača).


10.21 Prodavatelj će Kupcu automatski izdati pisanu potvrdu o tome kada je ostvareno pravo na odgovornost za nedostatke, koji je sadržaj reklamacije i koji način rješavanja reklamacije Kupac zahtijeva, kao i o popravku i njegovom trajanju, ili o načinu rješavanja reklamacije (uključujući bilo koje pisano obrazloženje za odbijanje reklamacije).


10.22 Ukoliko je Roba poslana od strane prijevoznika, automatski će se poslati na adresu kupca nakon rješavanja, inače će biti spremna za preuzimanje na mjestu reklamacije.


10.23 U slučaju da Kupac ne preuzme traženu Robu u navedenom roku, Prodavatelj ima pravo naplatiti Kupcu naknadu za ostavu u odgovarajućem iznosu.

 

XI. OSTALI SPORAZUMI
11.1 U slučaju da Prodavatelj Kupcu pruži druge pogodnosti povezane s kupnjom Robe, kao što je zamjena Robe u duljim razdobljima itd., te pogodnosti i povezane druge obveze primjenjuju se pod uvjetima dogovorenim pri kupnji Robe i uvjetima koje prodavatelj odredi u relevantnim materijalima.


11.2  Za primjenu potraživanja Kupca vrijede odgovarajuće odredbe ovih uvjeta poslovanja i, prema potrebi, uobičajeni postupci u trgovini koji se primjenjuju na provedbu prava Kupca, uzimajući u obzir zaštitu Kupca kao potrošača.


11.3 Izvansudsko rješavanje pritužbi potrošača prodavatelj pruža putem donjeg kontakt obrasca. Podatke o rješavanju zahtjeva Kupca Prodavatelj šalje na e-mail adresu Kupca.Konec formuláře

 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
12.1 Ove UO primjenjivat će se u tekstu navedenom na web Stranici Prodavatelja na dan potvrde Narudžbe, osim ako sudionici nisu drugačije dogovoreni u pisanom obliku. Ako se narudžba pošalje nakon dana kada je došlo do promjene UO, onda su UO su valjane u aktualnoj verziji.


12.2 Prodavatelj ima pravo promijeniti ove UO prema vlastitom nahođenju, pod uvjetom da će promjena UO uvijek biti objavljena na web Stranici, odnosno da će na Stranici uvijek biti navedene UO u aktualnoj verziji. Stranica će također navesti UO koje su na snazi u prethodnim razdobljima.