INFORMACIJE O IZVANSUDSKOM RJEŠAVANJU POTROŠAČKIH SPOROVA

Poštovani kupci/potrošači, želimo vas obavijestiti da sve sporove koji se pojave između vas i naše tvrtke, odnosno svih vaših zahtjeva itd., uvijek nastojimo pravilno razmotriti i riješiti na obostrano zadovoljstvo.

 

Ukoliko nije moguće zadovoljiti vaše zahtjeve i dođe do spora između vas i naše tvrtke, imate pravo na izvansudsko rješavanje potrošačkog spora iz kupoprodajnog ugovora za prodaju naše robe ili iz ugovora o pružanju naših usluga (u daljnjem tekstu "potrošački spor").

 

 U slučaju potrošačkog spora u svezi s prodajom naše robe ili pružanjem naših usluga, izvansudsko rješavanje potrošačkog spora je nadležan  https://dirh.gov.hr/ („DIRH“), na koji se možete obratiti u svezi s bilo kojim potrošačkim sporom. Od 15. 02. 2016 možete koristiti za podnošenje prijedloga za izvansudsko rješavanje sporova i za dobivanje informacija o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (uključujući prekogranične sporove) i na internetskim stranicama https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Mogu nastati i druge takozvane ovlaštene osobe/subjekti za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova, ako je moguće pokrenuti i izvansudsko rješenje – riješiti ih.

 

Postupak izvansudskog rješavanja potrošačkog spora je takav da se pokreće na zahtjev potrošača na DIRH (ili drugu ovlaštenu osobu), koji mora sadržavati
       a) identifikacijski podaci strana u sporu (vaših i naših),
       b) potpun i razumljiv opis relevantnih činjenica (što je sporno),
       c) naznaku onoga što podnositelj zahtjeva (vi) tražite (npr. povrat kupoprodajne cijene, zamjena robe itd.),
       d) datum na koji je podnositelj zahtjeva prvi put ostvario svoje pravo, koje je predmet spora, s prodavateljem (npr. prva reklamacija),
       e) izjavu da o tome sud nije odlučio, da arbitražna presuda nije donesena i da nije sklopljen sporazum između strana u okviru izvansudskog rješavanja potrošačkog spora i da nema sudskog postupka, arbitražnog postupka ili izvansudskog rješavanja potrošačkog spora prema ovom Zakonu,
       f) datum i potpis podnositelja zahtjeva (vaš).
Zahtjevu se prilaže dokaz o činjenici da podnositelj zahtjeva nije bio u mogućnosti izravno riješiti spor (npr. naša korespondencija itd.) i drugi dokumenti koji potkrepljuju navodne činjenice, ako su dostupne. Zahtjevu se prilaže punomoć ako je podnositelj zastupan na temelju punomoći. Prijedlog se može podnijeti posebno u pisanom ili usmenom obliku u protokolu ili elektroničkim putem on-line obrasca navedenog na internetskim stranicama DIRH-a, potpisanog priznatim elektroničkim potpisom ili poslanog putem spremnika pridruženih potpisa osobe koja je podnijela prijedlog.

 

Podnositelj zahtjeva (vi) može podnijeti zahtjev DIRH-u ili drugom ovlaštenom subjektu najkasnije godinu dana od dana kada je prvi put ostvario svoje pravo, koje je predmet spora, Prodavatelju (npr. odustajanje od ugovora/reklamacija).

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora mora biti dovršeno u roku od 90 dana od njegova početka. Izvansudsko rješavanje potrošačkog spora mora biti dovršeno u roku od 90 dana od njegova početka.

 

  Završeno izvansudsko rješavanje potrošačkog spora:
       a) sklapanjem sporazuma između strana u sporu (dobrovoljno),
       b) jednostranu izjavu potrošača o prestanku sudjelovanja u rješavanju spora o kojoj je obaviješten DIRH ili ovlašteno tijelo,
       c) smrti, proglašenje mrtvim, proglašenje kao nestale osobe ili raspuštanje jedne od strana u sporu bez pravnog nasljednika;
       d) bezrazložnim istekom roka za rješavanje spora,
       e) odbijanjem prijedloga (zbog njegovih nedostataka).

 

 Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova je besplatno. Troškove povezane s izvansudskim rješavanjem potrošačkih sporova snose same strane.

 

DIRH ili ovlašteni subjekt utvrđuje pravila za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova, kojima će se detaljnije regulirati postupak izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kako bi se poštovali zakonski propisi.

 

U slučaju da izvansudsko rješavanje potrošačkog spora ne dovede do rješavanja potrošačkog spora, uvijek se naravno, možete se obratiti na sud. Naravno, također ne morate koristiti mogućnost izvansudskog rješavanja potrošačkog spora (ali to se naravno uvijek može preporučiti) i možete izravno kontaktirati nadležni sud kako biste riješili potrošački spor.